Η συνοπτική πλοήγηση της Λογισμικής υποδομής  που διαχειρίζεται το «Συλλογικό Σύστημα ΚΟΔΑ» παρουσιάζεται σε πέντε ενότητες . Σε κάθε ενότητα  περιγράφονται, συνοπτικά, οι διαδικασίες που ακολουθεί ο Χρήστης και η  συνεισφορά του Λογισμικού σε κάθε περίπτωση. Απεικονίζονται με έγχρωμα φόντα  οι συνέργειες   μεταξύ του Λογισμικού και του Χρήστη. Η συνέργεια αυτή γίνεται εμφανές στην γενική αναλογία  των έγχρωμων φόντων,  Μπλε φόντα/Λογισμικό  Vs Mαύρα φόντα /Χρήστης, προβάλλοντας την ελαχίστη συνεισφορά του Χρήστη έναντι της αντίστοιχης μεγάλης συνεισφοράς του Λογισμικού, στην επίτευξη της ορθολογικής Διαχείρισης του Συ. Συ.Συ ΚΟΔΑ. Παράλληλα με κόκκινη κουκκίδα δίνεται έμφαση στις Ασφαλιστικές δικλείδες και Διασφαλίσεις του συστήματος  που παρέχονται  από το Λογισμικό.

  1. Εγγραφή Μέλους
  2. Έκδοση «Ετήσιας Άδειας για Σκοπούς  Υποβολής Προσφοράς»
  3. Έκδοση  «Άδειας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Έργου
  4. Αποπεράτωση   Έργου (Κλείσιμο Έργου) 
  5. Ετήσιες Εκθέσεις