Καθαρά και Πράσινα……
Όπως τα Φύλλα της Ελιάς……

έτσι και O Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.)

Συλλογικά και συσπειρωμένοι
σηκώνουμε το βάρος της
ανάπτυξης του Κυπριακού
Πράσινου Περιβάλλοντος.

με ΕΛΑΧΙΣΤΟ κόστος
ΜΕΓΙΣΤΟ περιβαλλοντικό όφελος
για μας………
…και τα παιδιά μας!

Ο Κ.Ο.Δ.Α έχει συσταθεί, με κύρια αποστολή να λειτουργεί υπό την ιδιότητα του ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Συλλογικού Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων (Συλλογικό σύστημα Κ.Ο.Δ.Α.), με παράλληλη τήρηση και περιφρούρηση της εφαρμογής των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 (Ν.185(Ι)/2011) και των περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις Κανονισμών του 2013 (Κ.Δ.Π. 159/2011 & Κ.Δ.Π. 220/2013), και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών. O Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποβλήτων (Κ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Υπουργείο, την 11.03.2015, έλαβε έγκριση και άδεια λειτουργίας με αριθμό 2.12.52.4.1.3 και ισχύ μέχρι τη 6.03.2020.